Learning>Sound Sets> English - Sung

English Sound Set for Lyric Diction

Female | Male


 

IPA Symbol

Description

Example 1

IPA

Example 2

IPA

Vowels

 

 

 

 

 

 

Monophthongs

 

 

 

 

 

[i]

 

Forward/Fronting and closed

 

weak

 

 

[wik]

 

 

tree

 

 

[tɹi]

 

 

[ɨ]

 

Forward/Front and close (unaccented)

 

weekly

 

 

[wiklɨ]

 

 

glory

 

 

[glɔɹɨ]

 

 

[ɪ]

 

Forward/Fronting and opened

 

bit

 

 

[bɪt]

 

 

pin

 

 

[pɪn]

 

 

[ɛ]

 

Forward/Fronting and opened

 

wed

 

 

[wɛd]

 

 

melon

 

 

[mɛlən]

 

[æ]

Forward

as

[æz]

than

[ðæn]

 

[ɑ]

 

Back and dark 

 

John

 

 

[dʒɑn]

 

 

bother

 

 

[bɑðɚ]

 

 

[ɔ]

 

Back and opened

 

water

 

 

[wɔdɚ]

 

 

author

 

 

[ɔθɚ]

 

 

[ʊ]

 

Back and opened

 

book

 

 

[bʊk]

 

 

could

 

 

[kʊd]

 

 

[u]

 

Back and closed 

 

boot

 

 

[but]

 

 

to

 

 

[tu]

 

 

Schwas

 

 

 

 

 

[ə]

 

unstressed schwa

 

about

 

 

[ə'bɑʊt]

 

 

heaven

 

 

[hɛvən]

 

 

[ɚ]

 

unstressed r-colored schwa

 

singer

 

 

[sɪŋɚ]

 

 

doctor

 

 

[dɑktɚ]

 

 

[ʌ]

 

stressed schwa sound

 

fudge

 

 

[fʌdʒ]

 

 

love

 

 

[lʌv]

 

 

[ɜ˞]

 

stressed r-colored schwa

 

earth

 

 

[ɜ˞θ]

 

 

birth

 

 

[bɜ˞θ]

 

[ə]

Possible schwa alternative

 

righteous

 

 

[ɹaɪtʃəs]

 

 

taketh

 

 

[teɪkəθ]

 

(ɛ)(ɪ)(o)

 

 

      (ɛ)(ʊ)(ɪ)

 

       (ɛ)(ɪ)

 

Diphthongs

 

 

 

 

 

[aɪ]

 

 

 

right

 

 

[ɹaɪt]

 

 

my

 

 

[maɪ]

 

 

[eɪ]

 

 

 

ate

 

 

[eɪt]

 

 

slain

 

 

[sleɪn]

 

 

[ɔɪ]

 

 

 

boy

 

 

[bɔɪ]

 

 

spoil

 

 

[spɔɪl]

 

 

[oʊ]

 

 

 

low

 

 

[loʊ]

 

 

no

 

 

[noʊ]

 

 

[ɑʊ]

 

 

 

how

 

 

[hɑʊ]

 

 

loud

 

 

[lɑʊd]

 

 

[ɛɚ]

 

 

 

air

 

 

[ɛɚ]

 

 

there

 

 

[ðɛɚ]

 

 

[ɪɚ]

 

 

 

ear

 

 

[ɪɚ]

 

 

here

 

 

[hɪɚ]

 

 

[ɔɚ]

 

 

 

tore

 

 

[tɔɚ]

 

 

oar

 

 

[ɔɚ]

 

 

[ʊɚ]

 

 

 

tour

 

 

[tʊɚ]

 

 

poor

 

 

[pʊɚ]

 

 

[ɑɚ]

 

 

 

are

 

 

[ɑɚ]

 

 

hart

 

 

[hɑɚt]

 

Consonants

 

 

 

 

 

 

Bilabial 

 

 

 

 

 

[b]

 

voiced

 

bob

 

 

[bɑb]

 

 

bow

 

 

[bɑʊ]

 

 

[p]

 

unvoiced

 

Praise

 

 

[pɹeɪz]

 

 

sleep

 

 

[slip]

 

 

[m]

 

voiced

 

mother

 

 

[mʌðɚ]

 

 

tomb

 

 

[tum]

 

 

Labiodental

 

 

 

 

 

[f]

 

unvoiced

 

father

 

 

[fɑðɚ]

 

 

laugh

 

 

[læf]

 

 

[v]

 

voiced

 

vow

 

 

[vɑʊ]

 

 

love

 

 

[lʌv]

 

 

Dental

 

 

 

 

 

[z]

 

voiced

 

zeal

 

 

[zil]

 

 

praises

 

 

[pɹeɪzəz]

 

 

[s]

 

unvoiced

 

sing

 

 

[sɪŋ]

 

 

pass

 

 

[pæs]

 

 

[l]

 

voiced

 

lily

 

 

[lɪlɨ]

 

 

lost

 

 

[lɔst]

 

 

[ð]

 

voiced

there

[ðɛɚ]

father

[fɑðɚ]

 

[θ]

 

unvoiced

 

truth

 

 

[tɹuθ]

 

 

birth

 

 

[bɪɚθ]

 

 

Aveolar

 

 

 

 

 

[d]

 

voiced

 

dead

 

 

[dɛd]

 

 

plead

 

 

[plid]

 

 

[t]

 

unvoiced

 

Thomas

 

 

[tɑməs]

 

 

truth

 

 

[tɹuθ]

 

 

[n]

 

voiced

 

none

 

 

[nʌn]

 

 

vanity

 

 

[vænətɨ]

 

 

 Prepalatal 

 

 

 

 

 

[ʃ]

 

unvoiced

 

ship

 

 

[ʃɪp]

 

 

sure

 

 

[ʃʊɚ]

 

 

[ʒ]

 

voiced

 

measure

 

 

[mɛʒɚ]

 

 

vision

 

 

[ˈvɪʒən]

 

 

[tʃ]

 

unvoiced

 

church

 

 

[tʃɜ˞ʈʃ]

 

 

choice

 

 

[tʃɔɪs]

 

 

Velar

 

 

 

 

 

[g]

 

voiced

 

grand

 

 

[gɹænd]

 

 

finger

 

 

[fɪŋgɚ]

 

 

[k]

 

unvoiced

 

kick

 

 

[kɪk]

 

 

Chaos

 

 

[keɪɑs]

 

 

[ŋ]

 

voiced

 

ring

 

 

[rɪŋ]

 

 

going

 

 

[goʊɪŋ]

 

 

Glottal

 

 

 

 

 

[ʍ]

 

 

 

where

 

 

[ʍɛɚ]

 

 

what

 

 

[ʍʌt]

 

 

[h]

 

 

 

house

 

 

[hɑʊs]

 

 

here

 

 

[hɪɚ]

 

 

Semi-consonants/Glides

 

 

 

 

 

[j]

 

 

 

yes

 

 

[jɛs]

 

 

your

 

 

[jɔɚ]

 

 

[ɹ]

 

 

 

wrong

 

 

[ɹɔŋ]

 

 

pretty

 

 

[pɹɪtɨ]

 

 

[w]

 

 

 

were

 

 

[wɜ˞]

 

 

sweet

 

 

[swit]

 

Other

 

 

 

 

 

ˈ

Primary Stress

 

submissive

 

 

[səb'mɪsəv]

 

 

fatherly

 

 

['fɑðɚlɨ]

 

ˌ

Secondary Stress

 

watermelon

 

 

watermelon

 

Hellfire

[ˈhɛlˌfaɪɚ]

|

Separation (formerly Glottal Stop)

 

her ear

 

 

[hɜ˞ |ɪɚ]

 

 

love Ann

 

 

[lʌv |æn]

 

/ ͜ 

Implosion 

 

hot dog

 

 

[hɑⱦ ͜ dɔg]

 

That tellest

[ðæⱦ ͜ tɛləst]

  ͜͡  

Merge

 

Flesh shall

 

 

[flɛʃ ͜͡ ʃæl]

 

 

have father

 

 

[hæv ͜͡ fɑðɚ]

 

Compiled by SingersBabel LLC        
Spoken by Katharine Dain